AK Vrecionová

Poskytované služby a právní oblasti

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva a práva obchodních společností zabezpečuji vypracování základních dokumentů všech typů obchodních společností i družstva a vykonávám všechny úkony směřující k založení společností (družstva), včetně styku se živnostenským úřadem, rejstříkem trestů, obchodním rejstříkem. Kompletní servis poskytuji taktéž při změně vnitřních poměrů, změně právní formy společnosti, sloučení, splynutí, rozdělení, zániku a likvidace společnosti.

Vypracuji všechny typy obchodních smluv, poskytuji právní poradenství při řešení sporů vznikajících ze smluvených a jiných obchodnězávazkových vztahů. Zastupuji klienty před soudem ve všech typech obchodních sporů. Zabezpečuji vymáhání pohledávek soudní a mimosoudní cestou, řešení otázek náhrady škody, právní pomoc v případe ohrožení či porušení dobrého jména a pověsti právnických osob.

Občanské právo

V oblasti občanskeho práva zastupuji klienty v jednáních před soudem ve všech občanskoprávních sporech, zabezpečuji sepsání kupních, darovacích a jiných občanskoprávních smluv, vypořádání podílového i bezpodílového spoluvlastnictví, zabezpečuji kompletní právní servis při převodu a nájmu nemovitostí. Poskytuji právní služby v případě náhrady škody a bezdůvodného obohacení.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytuji právní pomoc při řešení pracovněprávních sporů, zastupuji klienty v řízení před soudem, zajišťuji vypracování pracovněprávních dokumentů.

Rodinné právo

Zastupuji klienty v rozvodovém řízení, ve sporech o výživné a v ostatních rodinněprávních věcech.

Autorské právo

 

Kontakty